Behov av ny bebyggelse

Bergsjön är ganska glest bebyggt så det finns utrymme för att bygga nytt. Mörka skogar och brist på trafikerade stråk inne i Bergsjön har bidragit till att området upplevs som otryggt. Separerade trafikslag har också lett till mörka isolerade gångvägar. En del kritik riktas mot också monotonin i den befintliga bebyggelsen i Bergsjön.