Fastighetsutveckling i Bergsjön

Bebyggelsen i Bergsjön domineras av flerfamiljshus som uppfördes under 1960- och 1970-talen. Sedan dess har nybyggnation av bostäder i Bergsjön endast skett i mycket liten skala.

Behov av ny bebyggelse i Bergsjön

Bergsjön är ganska glest bebyggt så det finns utrymme för att bygga nytt. Mörka skogar och brist på trafikerade stråk inne i Bergsjön har bidragit till att området upplevs som otryggt. Separerade trafikslag har också lett till mörka isolerade gångvägar. En del kritik riktas mot också monotonin i den befintliga bebyggelsen i Bergsjön.

Genom att bygga nytt vill Bergsjön2021 göra området mer attraktivt och lyfta utvecklingen i Bergsjön. Det är viktigt, inte bara för stadsdelen, utan för hela Göteborg.