Monthly Archives: september 2014

Bergsjön 2021

Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan nio fastighetsägare i Bergsjön. Vi vill utveckla ett blandat boende som möjliggör boendekarriärer och inflyttning av nya Bergsjöbor. En större blandning och fler människor bidrar till ökad trivsel i Bergsjön.

Projekt: Vintergatan

Det första prioriterade projektet är Vintergatan. Genom tusen nya bostäder skapar vi ett stråk av stadsmässig bebyggelse som knyter ihop Rymdtorget och Komettorget. Med Vintergatan utvecklas en ny typ av boende för både befintliga och nya bergsjöbor. Vintergatan ger miljöer och arkitektur som inte finns i Bergsjön idag. Helt enkelt mer variation för en ännu […]

Behov av ny bebyggelse

Bergsjön är ganska glest bebyggt så det finns utrymme för att bygga nytt. Mörka skogar och brist på trafikerade stråk inne i Bergsjön har bidragit till att området upplevs som otryggt. Separerade trafikslag har också lett till mörka isolerade gångvägar. En del kritik riktas mot också monotonin i den befintliga bebyggelsen i Bergsjön.